Niezalogowany
zmień rozmiar:

     Szanowni Państwo,

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do burs NABO.Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja młodzieży do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzona na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), a w szczególności na podstawie art. 145 tejże ustawy oraz uchwały nr XLIII/831/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia  2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs  prowadzonych  przez Miasto Olsztyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów(zakładka – kryteria)


       1. Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do burs NABO – rodzice wychowanków lub pełnoletni wychowankowie składają deklarację o kontynuowaniu pobytu (deklaracja jest dostępna w zakładce dokumenty do pobrania lub w poszczególnych bursach w formie papierowej) – w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2. Kandydata do bursy zamieszkałego*) poza Olsztynem przyjmuje się na wniosek rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego.

3. We wniosku (wypełniany jest elektronicznie), o którym mowa w ust. 2, kandydat do bursy ma prawo wyboru maksymalnie trzech burs.

4. Kandydat do bursy składa dokumenty (wniosek, zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, postanowienia oraz inne wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata odpowiednich kryteriów) w bursie pierwszego wyboru.

5. Dane kandydata do bursy wprowadza do Systemu bursa pierwszego wyboru.

 

*) Wypis z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.):

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty z użytkowaniem systemu, mogą skorzystać z pomocy 

w sekretariacie Zespołu Szkół w skład, którego wchodzi Bursa.     

  

Jeżeli po pierwszym etapie rekrutacji bursy będą dysponowały wolnymi miejscami, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca, w której brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja ID: 143; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 805;